Regulamin serwisu internetowego: PraceStudenckie.pl

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin prezentowany poniżej definiuje zasady współdziałania między Serwisem pl a jego Klientami.
 2. Dokument ten, dalej nazywany ‘Regulaminem’, określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem LINK, który w dalszym tekście określany jest mianem ‘Serwis’.
 3. Wszelkie osoby decydujące się na rozpoczęcie współpracy z Serwisem, jak również na korzystanie z jego usług, poprzez tę decyzję automatycznie zgadzają się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§ 2. Format realizacji zlecenia

 1. Każde zlecenie w ramach Serwisu realizowane jest w języku polskim, z wykorzystaniem czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 oraz z interlinią 1,5.
 2. Wszystkie dokumenty dostarczane Klientom przez Serwis będą przesyłane w formacie .doc lub .docx.
§ 3. Kontakt ze sprzedawcą
 1. W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, Klienci mają prawo skontaktować się z Serwisem poprzez następujące kanały komunikacji:
 • E-mail: kontakt@pracestudenckie.pl
 • Formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej Serwisu: LINK.
 1. Serwis zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów zawierające konkretny pytanie w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu 48 godzin roboczych. Dni robocze określane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem polskich świąt państwowych.
§ 4. Polityka prywatności
 1. Serwis zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są dobrowolnie podawane przez Klientów w procesie składania zamówienia i korespondencji przez e-mail.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, w tym procesowania zamówień, komunikacji z Klientami oraz w celach księgowych i administracyjnych.
 3. Serwis zobowiązuje się do nierozpowszechniania tych danych osobom trzecim bez wyraźnego zezwolenia Klienta, chyba że jest to wymagane przez prawo.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.
 5. Serwis stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Klientów przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem.
 6. Klienci, którzy nie chcą otrzymywać od nas dalszych wiadomości, mogą w każdej chwili wysłać wiadomość e-mail z prośbą o zaprzestanie wysyłania informacji.
 7. Bez otrzymania takiej prośby, Serwis może czasami wysyłać Klientom informacje związane z ich zamówieniami lub specjalne oferty.
 8. Klient odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z plików przed ich przesłaniem do Serwisu.
 9. Serwis, ze względu na ilość przekazywanych materiałów, nie jest w stanie sprawdzić każdego dokumentu pod kątem obecności danych osobowych.
 10. Zaleca się Klientom zapoznanie się z Polityką Prywatności. Korzystanie ze strony i usług Serwisu oznacza akceptację tych zasad.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, o czym Klienci będą informowani na drodze aktualizacji niniejszego Regulaminu.
§ 5. Wymogi Techniczne
 1. Aby korzystać z usług Serwisu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript i pliki cookies, taką jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub inną kompatybilną.
 2. Serwis nie dostarcza sprzętu ani oprogramowania. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z urządzeń i oprogramowania zgodnych z wymaganiami technicznymi Serwisu, w tym za posiadanie odpowiednich licencji i uprawnień.
§ 6. Proces składania i realizacji zamówień
 1. Wszystkie informacje dotyczące usług oferowanych przez Serwis, w tym opisy i cenniki umieszczone na stronie internetowej, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawnym. Są one uważane za zaproszenie do negocjacji umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez wyrażenie zgody na ofertę Serwisu przez Klienta i akceptację tej zgody przez Serwis, co może zostać wyrażone na przykład przez potwierdzenie zamówienia.
 3. Zgadzając się na współpracę, Klient akceptuje, że wszystkie dostarczane przez Serwis materiały dydaktyczne, edukacyjne czy inne opracowania tekstowe są kompilacją i interpretacją informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Prezentowane treści, włączając cytaty i parafrazy, mają służyć jako pomocnicze źródło wiedzy, stanowiąc punkt wyjścia do tworzenia niezależnych prac własnych.
 4. Rozpoczęcie współpracy z Serwisem następuje poprzez dokonanie przez Zamawiającego czynności polegającej na wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Ta forma komunikacji stanowi wyłączny i formalny sposób zgłaszania zleceń i zapewnia jasność oraz odpowiednią dokumentację procesu zamawiania usług.
 5. Po złożeniu zamówienia przez formularz na stronie Serwisu, Serwis ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych zaakceptować zamówienie lub odmówić jego realizacji, jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić żądanych wymagań.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy uzna, iż nie jest w stanie sprostać jego wymaganiom lub specyfikacji.
 7. Zmiana ceny ustalonego zamówienia jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy Klient wyrazi życzenie zmiany lub rozszerzenia zakresu usług, a nowe wymagania będą skutkowały wyższymi kosztami. Wszelkie zmiany cen muszą być wcześniej uzgodnione z Klientem i zaakceptowane przez niego drogą mailową.
 8. Serwis akceptuje następujące formy płatności:
  a) Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności Fondy.
 9. Każda osoba, która skontaktuje się z Serwisem wyrażając zainteresowanie usługami, wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji związanych z przebiegiem potencjalnej transakcji oraz powiadomień o zmianach w Regulaminie Serwisu.
 10. Informacje handlowe o nowych produktach, usługach, promocjach Serwisu oraz oferty partnerów będą przesyłane tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 11. Pełna treść regulaminu świadczenia usług przez Serwis jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Serwisu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z usługi. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 12. Wszystkie ceny za usługi oferowane przez Serwis podane są w walucie polskiej (PLN).

§ 7. Charakterystyka i profile działalności serwisu

 1. Serwis specjalizuje się w oferowaniu wyłącznie usług pomocy w pisaniu różnych rodzajów tekstów naukowych, mając na celu dostarczanie materiałów pomocniczych i doradztwa. Nie oferujemy tworzenie całych prac, a jedynie świadczymy wsparcie edukacyjne i konsultacyjne.
 2. Usługi oferowane przez Serwis są dostosowywane do konkretnej dziedziny nauki lub tematyki, określonej przez Klienta. Wszystkie zalecenia i sugestie przedstawione przez Klienta będą rozpatrywane i, o ile to możliwe, uwzględniane w ramach dostarczanej pomocy.
 3. Nasz Serwis skupia się na świadczeniu wsparcia korepetytorskiego, przydatnego w procesie opracowywania własnych prac naukowych. Wyraźnie podkreślamy, że nie zajmujemy się tworzeniem prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, prezentacji maturalnych ani podobnych zleceń.
 4. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkie prace zamówione przez Serwis, niezależnie od tego, czy są to zlecenia dla firm, czy osób prywatnych, mają charakter wyłącznie wzorcowy. Prace te nie są przeznaczone do przedstawienia jako własne dzieło na uczelniach lub innych instytucjach edukacyjnych.
 5. Wykorzystanie materiałów dostarczonych przez Serwis w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w tym przedstawianie ich jako autorskie prace, może być uznane za naruszenie praw autorskich i podlegać sankcjom określonym w art. 272 kodeksu karnego.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie dostarczonych materiałów przez Klientów.
 7. W ramach świadczonych usług, Serwis dopuszcza możliwość wykorzystania narzędzi AI (sztucznej inteligencji), w tym ChatGPT oraz innych zaawansowanych technologii.
 8. Ukończenie i potwierdzenie formularza zamówienia przez Kupującego stanowi formalne zawarcie umowy pomiędzy nim a Serwisem.
 9. Zamówienie jest uważane za złożone w momencie, gdy Klient wypełni formularz zamówienia i wyrazi zgodę na Regulamin poprzez jego potwierdzenie.
 10. Płatność za zlecenie może być dokonana jednorazowo, w całości przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, lub podzielona na dwie raty. W przypadku wyboru opcji płatności w dwóch ratach, pierwsza rata jest wymagana po złożeniu zamówienia i przed przystąpieniem Serwisu do pracy nad zleceniem. Druga rata powinna zostać opłacona przed jego wysyłką do Klienta. Po otrzymaniu pełnej zapłaty, w tym drugiej raty, Serwis przesyła gotowe zamówienie do Klienta.
 11. Tylko wymagania i instrukcje określone przez Klienta w formularzu zamówienia będą brane pod uwagę i, w miarę możliwości, realizowane przez Serwis. Wszystkie zalecenia i sugestie niezawarte w formularzu zamówienia mogą nie być uwzględniane w dostarczanej pomocy
 12. Precyzyjne opisanie wszystkich zaleceń i sugestii w sekcji ‘szczegóły zamówienia’ przy wypełnianiu formularza zamówienia jest obowiązkiem Kupującego. Niekompletne lub nieaktualne informacje mogą wpłynąć na jakość świadczonej pomocy.
 13. Klient ma obowiązek dokonać płatności za całość zamówienia lub pierwszą ratę w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
 14. Po dokonaniu płatności, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie, przesyłając potwierdzenie.
 15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia dokonania płatności. Bez otrzymania tego potwierdzenia, proces realizacji zamówienia może być wstrzymany.
 16. W przypadku, gdy Klient wybiera opcję płatności podzielonej na raty i opóźnia płatność drugiej raty, Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki gotowego zamówienia do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Opóźnienie w płatności drugiej raty skutkuje automatycznym przesunięciem terminu dostarczenia zamówienia aż do momentu uiszczenia całkowitej kwoty.
 17. Po otrzymaniu płatności drugiej raty oraz potwierdzenia tej płatności, przesłanego przez Klienta na adres e-mail Serwisu, Serwis zobowiązuje się do wysłania gotowego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
 18. Ustalona data realizacji zamówienia ma charakter orientacyjny. Termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie 52 tygodni od daty przewidzianej w formularzu zamówienia wypełnionym przez Klienta. W takim przypadku Klient nie ma prawa wnosić żadnych roszczeń przeciwko Serwisowi z powodu tego opóźnienia.
 19. Serwis nie jest zobowiązany do powiadamiania Klienta o ewentualnych opóźnieniach w procesie realizacji zamówienia.
§ 8. Reklamacje
 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez nasz Serwis, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezadowolenia z jakości wykonanej usługi, Zamawiający może zgłosić reklamację zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail: kontakt@pracestudenckie.pl.
 3. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia odbioru reklamacji w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Prosimy o podanie następujących danych przy zgłaszaniu reklamacji:
 • Imię i nazwisko Zamawiającego
 • Adres email
 • Numer zamówienia lub inny identyfikator transakcji
 • Opis problemu i podstawy reklamacji
 • Preferowany sposób rozwiązania problemu
 1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku decyzji w tym terminie, reklamacja uznana jest za uzasadnioną.
 2. Decyzja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.
 3. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Serwis zobowiązuje się do wykonania zobowiązań wynikających z decyzji reklamacyjnej w terminie 14 dni od dnia wyslania rezultatu zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Zamawiający ma prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej reklamacji w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
§ 9. Warunki odstąpienia od umowy
 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 2. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane do Serwisu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przesłać na adres e-mail Serwisu: kontakt@pracestudenckie.pl. Serwis potwierdza odbiór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając odpowiednie potwierdzenie na adres e-mail Klienta.
 4. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
  a) Gdy Serwis zrealizował usługę w pełni z wyraźną zgodą Klienta, który został uprzednio poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy po jej całkowitym wykonaniu.
  b) Jeśli Serwis rozpoczął realizację usługi na wyraźne żądanie Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  c) W sytuacji, gdy usługa została częściowo zrealizowana w momencie zgłoszenia przez Klienta chęci odstąpienia, Serwis ma prawo przekazać część wyników pracy odpowiadających wykonanej płatności oraz zwrócić środki za niewykonaną część usługi.
 5. Przez akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to w szczególności usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Klient, wyrażając taką zgodę, świadomie rezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w wyżej określonym terminie.

Formularz odstąpienia od umowy

(Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres e-mail: kontakt@pracestudenckie.pl

Ja, [imię i nazwisko], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług:

– Nazwa usługi: ……………………………………………..

– Data zawarcia umowy: ……………………………………

– Data wykonania płatności/zlecenia: ……………………….

– Numer zamówienia: …………………………………………

Dane konsumenta:

– Imię i nazwisko: …………………………………………….

– Adres zamieszkania: ………………………………………..

– Adres e-mail: …………………………………………………

[Możesz dodać tutaj jakiekolwiek inne informacje, które uważasz za istotne.]

Data: …………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej): …………………………………